A „PolyVar Yellow AKCIÓ-Ó-Ó-Ó” Adatkezelési Tájékoztatója

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg.: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; web: bayer.co.hu a továbbiakban: „Adatkezelő”) PolyVar Yellow AKCIÓ-Ó-Ó-Ó (a továbbiakban: „Akció”) kereskedelmi akciójában részt vevő, méhészettel foglalkozó szakemberek számára (továbbiakban: „Érintett(ek)”) az Akció adatkezelési folyamatát.

1. Az Adatkezelés jogalapja, céljai, ideje és a kezelt adatok köre

1.1.    Az Akcióban való részvétellel Érintett elfogadja az Akció szabályzatát, amely megállapodás alapján Adatkezelőnek az Érintett adatait szükségszerűen kezelnie kell annak érdekében, hogy a vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja.
1.2.    Az Adatkezelés céljai, ideje és a kezelt adatok köre

CélKezelt adatok köre
Az Akcióban szereplő termékek eljuttatása, kapcsolattartásNév, postai cím
Részvételi jogosultság ellenőrzése, Termékek nyújtásNév, számlán szereplő adatok, megjelölt termékek
2. Az adatkezelés időtartama

A megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó adatok esetén az akció végét követő 5 év.

Az akció időtartama: 2018. augusztus 13. — 2018. szeptember 27.

 

3. Adattovábbítás

Annak érdekében, hogy az Akcióban szereplő termékeket az érintettek számára eljuttassa, Adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja az adatokat:

Címzett neve, elérhetőségeAdatátadás céljaJogalap
Magyar Posta Zrt. Az Akcióban szereplő termékek eljuttatásaA Magyar Posta Zrt. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54.§-ával összhnagban kezeli az Érintettek adatait.
4. Kapcsolatfelvétel

Adatkezelő elérhetőségei:
Bayer Hungária Kft. Adatvédelmi Munkatárs
Telefonszám: +36 1 4874-281
Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
E-mail cím: adatvedelem@bayer.com

5. A Bayer Hungária Kft. alábbi munkatársai férnek hozzá az adatokhoz

Az Adatkezelő Animal Health üzletágának marketing osztályán dolgozó munkatársai férhetnek hozzá az Érintettek adataihoz.

6. Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg

6.1.    Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet a 4. pontban megadott elérhetőségeken kezdeményezhet.
6.2.    Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy hozzájárulását joga van bármikor visszavonni.
6.3.    Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;
6.4.    Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni).
6.5.    Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.
6.6.    A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén a a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A személyes adatok jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményének megsértése esetén Érintett kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult az Adatkezelővel szemben.

Kapcsolat

Bayer Hungária Kft.
Állategészségügy
Tel.: 06-80-201-399
(munkanapokon 9-16 óráig)

Képek

Méhek, méhészet képgaléria

Videók

A varroa kapu